Plakat Kayu Kenang Kenangan

Plakat Kayu Kenang Kenangan karya JoRaja Souvenir.